Hotels in
Lomonosov Street 11 A
Ayvazovskogo Str.17 Bld.1
Kievskaya Street 72 Bld.1
Generala Kulakova Street 81
Heroiv Stalinhradu Street 22
Armatlubskaya Street 2B
Pervogo Maya Street 3E
Nakhimov Prospekt 8, Artilleriyskaya bukhta
Rozy Luxemburg Street 3
Leningradskaya Street 96
Massandrovskaya Street 1A